บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

"ซันสมายด์" เราบริการท่องเที่ยวครบวงจร

บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
245-247 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
081-868-2002
จันทร์ - ศุกร ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
sunsmiletravel01@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ตราด วิถีใหม่ หัวใจเจ๊าะแจ๊ะ ท่าระแนะ ลานตะบูน 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ตราด วิถีใหม่ หัวใจเจ๊าะแจ๊ะ ท่าระแนะ ลานตะบูน 2 วัน 1 คืน
2,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน
 • ต้นยางโบราณ
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองตราด
 • ชมราตรีเมืองตราดชุมชนท่าระแนะ
 • ลานต้นตะบูน
SBT-178-718

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ต้นยางโบราณ-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองตราด-ชมราตรีเมืองตราด
 • 05.30

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ

 • 06.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดตราด โดยรถบัสปรับอากาศ

 • 10.30

  นำท่านชม ต้นยางโบราณ

 • 11.00

  ออกเดินทางไปยังร้านอาหาร 

 • เที่ยง

  ทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเช้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองตราด จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนเมืองตราด และเป็นพิพิธภัณฑสถานประจำเมือง
  นำท่านเช้าชม วัดบุปผาราม หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดปลายคลอง เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัด สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง

 • เย็น

  รับประทานอาหาร ณ ภัตรคารอาหาร

วันที่ 2 ชุมชนท่าระแนะ-ลานต้นตะบูน-กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • 08.00

  ออกเดินทางจากที่พัก

 • 08.30

  นำท่านเข้า ชุมชนท่าระแนะ ปัจจุบันชาวชุมชนท่าระแนะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และได้เปิดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวมาได้ราว 6 ปี นำโดยนายสายชล สุเนตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนท่าระแนะ ที่พาเราไปรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่สวยงามระดับ “อันซีน” นำท่าน นั่งเรือชมป่าชายเลน เป็นป่าเดิมที่อนุรักษ์ไว้ ต้นไม้ในชุมชนแต่ละต้นจะมีขนาดใหญ่มากบางต้นมีอายุกว่า 100 ปี และจะต้องล่องไปตามป่าถึง 3 ป่า คือ ป่าโกงกาง ป่าจาก และป่าตะบูน และยังเป็นแหล่งที่สัตว์น้าอุดมสมบูรณ์

  นำท่านร่วมกิจกรรมลานตะบูน ลานธรรมชาติที่เกิดจากการสานซ้อนทับของรากต้นตะบูนจนเกิดเป็นลานรากไม้กว้างที่สามารถลงไปเดินเล่นได้ และมีกิจกรรมโยนโบว์ลิ่งในลานตะบูน นำท่านร่วมกิจกรรมปล่อยปู เพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ให้ปูมีจานวนเพิ่มากขึ้น นำท่านร่วมกิจกรรมล่องเรือออกไปยังปากแม่น้า ชมภูมิทัศน์รอบๆ ป่าชายเลนและชมสาธิตการทาประมงพื้นบ้าน เช่น การวางอวนปลากระบอก การวางกระบอกปลาดุก 

 • กลางวัน

  ทานอาหารกลางวัน ณ ชุมชนท่าระแระ กิจกรรมทาผ้ามัดย้อมจากสีลูกตะบูน ได้ผ้ากลับไปเป็นที่ระลึก

 • 14.00

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 18.00

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ