บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

"ซันสมายด์" เราบริการท่องเที่ยวครบวงจร

บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
245-247 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
081-868-2002
จันทร์ - ศุกร ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
sunsmiletravel01@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช 2 วัน

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช 2 วัน
1,799฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน
 • วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
 • ศาลพ่อตาหินช้าง        
SBT-063-676

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ● จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • 14.00

  พร้อมกันที่ *จุดนัดพบ ปั้มน้ำมัน บางจาก ถนนพรานนก – พุทธมณฑล หน้าร้านยำคุณแม่* โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 • 15.00

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถบัส V.I.P *อิสระอาหารเย็น ระหว่างจุดพักรถ*

วันที่ 2 กรุงเทพฯ ● จังหวัดนครศรีธรรมราช ● วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ● วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ● ศาลพ่อตาหินช้าง
 • 06.15

  ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองคอน

 • เช้า

  นำท่าน อิสระอาหารเช้า ณ ร้านกาแฟชื่อดัง *โกปี๊* เป็นร้านกาแฟสไตล์โบราณ ในเมืองนครที่มีมานานกว่า 70 ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยก็ว่าได้ แต่ไม่ได้มีแต่กาแฟเท่านั้น ยังมีทั้งอาหารคาว-หวาน ให้ท่านได้ลิ้มลองอีกมากมาย

 • 07.00

  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวันแบบ SET BOX นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ 

 • 14.30

  พาทุกท่านออกเดินทางกลับสู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นำทุกท่านแวะสักการะ ศาลพ่อตาหินช้าง ซึ่งเป็นศาลที่ประดิษฐานรูปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นหินที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนช้างมี 11 เศียร อยู่ริมเชิงเขาติดกับถนนเพชร นำทุกท่านแวะซื้อของฝาก อิสระอาหารเย็น ณ ร้านเขาหินช้าง โดยสินค้าแนะนำที่ไม่ควรพลาด อาทิเช่น ไข่เค็มไชยาและทุเรียนใต้ 

 • 00.30

  นำท่าน เดินทางถึง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ