บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

"ซันสมายด์" เราบริการท่องเที่ยวครบวงจร

บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
245-247 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
081-868-2002
จันทร์ - ศุกร ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
sunsmiletravel01@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวหลีเป๊ะ แถมตรัง 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวหลีเป๊ะ แถมตรัง 4 วัน 2 คืน
5,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน
 • ดำน้ำเกาะอาดัง
 • เกาะหลีเป๊ะ
 • วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง
 • สถานีรถไฟกันตัง
 • พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
 • ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย
 • KANTANG STREET ART
SBT-102-632

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 จุดนัดพบ ณ BIG C ลาดพร้าว
 • 18.00

  คณะพร้อมกัน ณ  จุดนัดพบ ณ  BIG C ลาดพร้าว มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

 • 19.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดตรัง โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.30 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย zZzZzZzZ

วันที่ 2 ตรัง – ท่าเรือปากบารา จ.สตูล – นั่ง PRIVATE SPEED BOAT – ดำน้ำเกาะอาดัง – เกาะหลีเป๊ะ
 • 08:00

  เดินทางถึง จังหวัดตรัง  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ตรัง จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยประเทศไทย 

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ

 • 08.00

  เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อำเภอละงู จ.สตูล ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถจนเดินทางถึงท่าเรือ

 • 10.00

  ถึง ท่าเรือปากบารา จ.สตูล รอลงเรือสู่ เกาะหลีเป๊ะ

 • 11.30

  ลงเรือ  PRIVATE  SPEED  BOAT สู่  เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล  เกาะหลีเป๊ะ หรือ เกาะลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดสตูล อยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง บริการอาหารกลางวัน  แบบกล่อง  (SET BOX) ดำน้ำชมปะการัง ใกล้ชิดปลาทะเล  

 • ...

  นำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

 • ...

  ถึงท่าเทียบเรือของที่พัก  

  ** อิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาด เล่นน้ำ หรือทำกิจกรรมของทางรีสอร์ทที่จัดไว้เพื่อนักท่องเที่ยวตามอัธยาศัย **

วันที่ 3 SPEED BOAT สู่ท่าเรือปากบารา สตูล – ตรัง – อำเภอกันตัง – วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง – สถานีรถไฟกันตัง – พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี – ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย – KANTANG STREET ART – เมืองตรัง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.30

  ลงเรือ SPEED BOAT สู่ ท่าเรือปากบารา พร้อมชมวิวที่สวยงามของทะเลอันดามัน ....

 • 11.00

  ถึง ท่าเรือปากบารา   นำท่านเดินทางสู่ จ.ตรัง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ กันตัง (Kantang) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง นำท่านเข้าสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง (Kantang Hot Spring Forest Park) จ.ตรัง บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอยู่ในท้องที่บ้านควนแคง หมู่ที่ 7 แวะถ่ายรูป สถานีรถไฟกันตัง (Kantang Railway Station) เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายชุมทางทุ่งสง–กันตัง
  นำท่านแวะชม  พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (Ratsada Museum Kantang) แวะชม ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย (1St Para Rubber In Trang) แวะถ่ายภาพชิคๆที่ Kantang Street Art 2019 ภาพศิลป์ ภายใต้แนวคิด "วิถีกันตัง Colourful" บนถนนสายต่างๆ 

  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองตรัง  *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

วันที่ 4 ตรัง – ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย - ช้อปปิ้งของฝาก – กรุงเทพฯ BIG C ลาดพร้าว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร นำคณะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตรัง ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย (Tham Kong Yia Shrine) 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังรับประทานอาหารกลางวัน เตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • ...

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถ ชมวิวสองข้างทาง ä อิสระอาหารเย็น ระหว่างทางกลับกรุงเทพฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก.

 • 23.30

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ   BIG  C ลาดพร้าว  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถบัสปรับอากาศไป-กลับ และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ                                       
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                                       
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก  ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

8.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

9.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

10.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ