บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

"ซันสมายด์" เราบริการท่องเที่ยวครบวงจร

บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
245-247 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
081-868-2002
จันทร์ - ศุกร ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
sunsmiletravel01@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงรายรำลึก 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงรายรำลึก 3 วัน 2 คืน
19,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai Smile Airway
สายการบิน
 • แม่สาย 
 • ชายแดนไทย/พม่า
 • สามเหลี่ยมทองคำ
 • ดอยแม่สลอง
 • ดอยตุง
 • ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า
 • ดอยผาตั้ง
 • สิงห์ปาร์ค
 • ไร่ชาฉุยฟง
 • วัดร่องขุ่น
SBT-078-615

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บินสู่เชียงราย – แม่สาย – ชายแดนไทย/พม่า – สามเหลี่ยมทองคำ – เชียงแสน
 • 06:00

  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน C11-C18 ของสายการบินไทยสมายล์

 • 08.05

  ออกเดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ สู่จังหวัดเชียงราย

 • 09.30

  คณะเดินทางถึงจังหวัดเชียงราย รถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะแล้วเดินทางสู่แม่สาย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นย่านการค้า และยังเป็นจุดชมวิวของ 2 ประเทศ  เป็นอำเภอที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก 

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ด่านชายแดนไทย พม่า(ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ผ่านแดน)   ข้ามสู่ฝั่งท่าขี้เหล็ก ชมการค้าชายแดน จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เชียงแสน ไปเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ (Golden Triangle) พื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 2 เชียงแสน – ดอยแม่สลอง - ดอยตุง
 • 07:00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  เดินทางสู่ดอยแม่สลอง จุดหมายปลายทางของกองพล 93 ก๊กมินตั๋ง ที่อพยพสู่ประเทศไทย ในอดีต ดอยแม่สลอง เป็นของอดีต ทหารจีนกองพล 93 สังกัดพรรคของนายพลเจียงไคเช็ค 

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  -นําท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยตุง สักการะพระธาตุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความเก่าแก่ สวยงาม

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3 ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – สิงห์ปาร์ค – ไร่ชาฉุยฟง – วัดร่องขุ่น - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • 06:00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 07.00

  รถตู้ปรับอากาศนำคณะเดินทางไปชมทะเลหมอกยามเช้าบนภูชี้ฟ้า ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทย - ลาว อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเทิง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ดอยผาตั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่เขียวขจี

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำคณะเที่ยวชมไร่บุญรอดหรือสิงห์ปาร์คเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่งดงามตระการตาเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ นำท่านเดินทางสู่ไร่ชาฉุยฟง แวะถ่ายรูปกับไร่ชาดัง พร้อมเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบ ท่านสามารถลองชิมชาเขียว และ เบเกอรี่แสนอร่อยจากทางไร่ จากนั้นเดินทางไปชมประติมากรรมอันล้ำค่าที่วัดร่องขุ่นเป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินของจังหวัดเชียงราย

 • 17.00

  รับประทานอาหารเย็น

 • 18.00

  ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 19.50

  ออกเดินทางกลับโดยสายการบินไทยสมายล์

 • 21.20

  คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-เชียงราย/ เชียงราย-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานท่องเที่ยวตามโปรแกรม / ค่ารถตู้มาตรฐานท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ
 • ค่าอาหารค่ำ 3 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทางของค่าประกันการเดินทางประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางของ บริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิง อบ.1 จำนวนเงินเอาประกันภัย และการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อคน ต่อระยะเวลาเดินทาง ไม่เกิน 500,000 บาท
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ