บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

"ซันสมายด์" เราบริการท่องเที่ยวครบวงจร

บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
245-247 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
081-868-2002
จันทร์ - ศุกร ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
sunsmiletravel01@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ไปกิน ไปเที่ยว ไปเปรี้ยว ที่กระบี่ 3วัน 2คืน

ทัวร์ในประเทศ ไปกิน ไปเที่ยว ไปเปรี้ยว ที่กระบี่ 3วัน 2คืน
7,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน
 • ท่าปอมคลองสองน้ำ
 • สะพานไม้ไผ่อ่าวท่าเลน
 • คลองน้ำใส-วัดถ้ำเสือ
 • หาดนพรัตน์ธารา 
 • เกาะไก่
 • เกาะปอดะ
 • ทะเลแหวก
 • เขาขนาบน้ำ ลานปูดำ
SBT-037-604

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานกระบี่ - ท่าปอมคลองสองน้ำ – สะพานไม้ไผ่อ่าวท่าเลน - คลองน้ำใส - ดินแดงดอย ชมพระอาทิตย์ตก - ที่พักอ่าวนาง กระบี
 • 08:30

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4

 • 10.55

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานกระบี่

 • 12.30

  ถึงท่าอากาศยานกระบี่ นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ นำท่านเดินทางสู่ ท่าปอมคลองสองน้ำ Unseen กระบี่ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพื่อเรียนรู้ นำท่านไปถ่ายรูปวิวสวยๆที่ สะพานไม้อ่าวท่าเลน เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดลงไปสู่ทะเล เป็นแลนด์มาร์คสุดฮิตใหม่ ของอ่าวท่าเลน

  เดินทางสู่ คลองน้ำใส ในอดีตคลองแห่งนี้เป็นคลองน้ำจืดสายเล็กๆ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับป่าพรุ เต็มไปด้วยเหล่าต้นไม้น้อยใหญ่ เมื่อราว 10 ปีก่อน ได้มีก่อสร้างฝายน้ำล้นที่บริเวณกลางลำคลอง  เดินทางสู่ ดินแดงดอย หรือจุดชมวิวดินแดงดอย มีสภาพพื้นที่เป็นทิวเขาสลับซับซ้อนที่สวยงาม ท่านสามารถชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวจากด้านบนได้ถึง 360 องศา

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2 หาดนพรัตน์ธารา - ทัวร์ 4 เกาะ ดำน้ำ (ถ้ำพระนาง หาดไร่เลย์ – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – ทะเลแหวก Unseen in Thailand)
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรืออุทยานหาดนพรัตธาราเพื่อนั่งเรือ Speed boat ทัวร์ 4 เกาะ ดำน้ำ ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand เดินทางสู่ ถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชมถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่ เกาะไก่ ถ่ายรูปเกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมือน หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 • เที่ยง

  เดินทางต่อสู่ เกาะปอดะ ชมหาดทรายสีขาวท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย บริการอาหารกลางวัน 

 • บ่าย

  หลังอาหารให้ทุกท่านเล่นน้ำ ถ่ายภาพ เก็บบรรยากาศความประทับใจตามอัธยาศัย เดินทางสู่ ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล

 • 14.30

  ท่านกลับสู่ท่าเรือ กลับเข้าที่พักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 อิสระพักผ่อน - วัดถ้ำเสือ - เขาขนาบน้ำ ลานปูดำ - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานกระบี่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • เช้า

  -บริการอาหารเช้า 

  -นำท่านไป วัดถ้ำเสือ ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ 

   

 • เที่ยง

  -บริการอาหารกลางวัน

  -จากนั้นเดินทาง ไปชมสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ เขาขนาบน้ำ ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับงานศิลปะปูดำยักษ์โดยมีฉากหลังเป็นเขาขนาบน้ำ ลานปูดำ 

  -นำท่านสู่ ซื้อของฝากจ.กระบี่ มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลาย ทั้งข้าวสังข์หยด เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วโบราณ น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกสมุนไพร ปลาฉิ้งฉ้าง ปลาหมึก กุ้ง สินค้า OTOP 

 • 17.00

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบิน FD4123

 • 18.35

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

   

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 9 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ