บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

"ซันสมายด์" เราบริการท่องเที่ยวครบวงจร

บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
245-247 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
081-868-2002
จันทร์ - ศุกร ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
sunsmiletravel01@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช ขอพรพ่อท่านคล้าย 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช ขอพรพ่อท่านคล้าย 3 วัน 1 คืน
2,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

กราบนมัสการพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ – ชุมชนหมุ่บ้านคีรีวง - ศาลหลักเมือง – วัดพระมหาธาตุ
วัดยางใหญ่ ตาพรานบุญ - วัดเจดีย์ ขอโชค ตาไข่ -  วัดพระบรมธาตุไชยา 

SBT-050-552

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร –นครศรีธรรมราช
 • 18:00

  จุดนัดพบ ณ สวนลุมพินี ออกเดินทางด้วย รถบัส VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น

 • 18.30

  มุ่งหน้าออกเดินทางสู่นครศรีธรรมราช

วันที่ 2 กราบนมัสการพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ – ชุมชนหมุ่บ้านคีรีวง - ศาลหลักเมือง – วัดพระมหาธาตุ – ถนนคนเดินตลาดชุมชน “หลาดหน้าพระธาตุ”
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย ร่วมสักการะขอพร พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธ์ พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูง เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตท่านและครอบครัว

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนคีรีวง เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งได้รับรางวัลแห่งปียอดเยี่ยม นำท่านสู่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ เป็นการรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มซึ่งแต่ ละกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ผ้ามัดย้อม เป็นผลิตภัณฑ์เด่น คีรีวงในฐานะหมู่บ้านท่านจะได้ทดลองทำผงขัดตัวจากสมุนไพรพื้นบ้านธรรมชาติ และ  ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาแห่งสีธรรมชาติปลอดภัย

  -นำท่านเดินทางต่อสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมศักการะขอพร ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ เราคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของศาลหลักเมืองจากคำลือมาหลายต่อหลายครั้ง

  -นำทุกท่านกราบไหว้ ขอพร ณ พระธาตุไร้เงา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน

 • เย็น

  อิสระท่านเลือกซื้อเลือกชิมเลือกช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินวิถีชุมชน หลาดหน้าพระธาตุ แหล่งรวมของอร่อย ศูนย์รวมศิลปะและวัฒนธรรม ตามวิถีของคนคอน

วันที่ 3 วัดยางใหญ่ ตาพรานบุญ - วัดเจดีย์ ขอโชค ตาไข่ - วัดพระบรมธาตุไชยา – กรุงเทพ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร นำท่านเดินทางสู่วัดยางใหญ่ วัดร้างเก่าแก่ในสมัยโบราณ ไฮไลท์ของวัดนี้ ก็คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวงบูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง นำท่านแวะสักการะ ขอพร ตาไข่วัดเจดีย์ “ไอ้ไข่” รูปปั้นเด็กอายุราวๆ 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหาร สวมแว่นตาดำ ชาวบ้านจะเรียกว่า “ไอ้ไข่” หรือ “ตาไข่”

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสักการะวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 • 16.00

  เดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่ร้านคุณต้น พร้อมให้ท่านอิสระอาหารเย็น

 • 24.00

   เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

เงื่อนไข

 • รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 45 ที่นั่ง ตามรายการที่ระบุ
 • อาหารทุกมื้อ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าอุทยานและค่ารถนำเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าบริการมัคคุเทศน์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางเงื่อนไข ที่ระบุ
 • โรงแรมที่พัก 1 คืน ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 บาท / ท่าน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 6. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 7. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 8. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 9. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 10. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ