บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

"ซันสมายด์" เราบริการท่องเที่ยวครบวงจร

บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
245-247 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
081-868-2002
จันทร์ - ศุกร ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
sunsmiletravel01@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ PRO THAILAND ท่องเที่ยวทั่วไทย จังหวัดนครพนม 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ PRO THAILAND ท่องเที่ยวทั่วไทย จังหวัดนครพนม 3 วัน 1 คืน
3,599฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

นครพนม – พระธาตุมหาชัย – พระธาตุประสิทธิ์ – พระธาตุท่านอุเทน  - ถนนเลียบโขง
พระธาตุนคร–พระธาตุรุกขนคร– พระธาตุเรณู–พระธาตุพนม–พระธาตุศรีคุณ

 

SBT-009-518

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นครพนม
 • 19.30

  คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก

 • 20.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 จังหวัดนครพนม– พระธาตุมหาชัย – พระธาตุประสิทธิ์ – พระธาตุท่านอุเทน
 • เช้า

  เดินทางถึงจังหวัดนครพนม แวะจุดพักรถให้ทุกท่านได้ทำธุระส่วนตัว จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุ ทั้ง 8 เพื่อความ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่าน วัดพระธาตุมหาชัย ประดิษฐาน ณ วัดโฆษดาราม อ.ปลาปาก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2495 เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุ พระธาตุแห่งนี้

 • กลางวัน

  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์  ประดิษฐานอยู่ ณ วัดท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน ลักษณะเจดีย์จำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็ก และ สูงกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง

   

 • เย็น

   อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 พระธาตุนคร–พระธาตุรุกขนคร– พระธาตุเรณู–พระธาตุพนม–พระธาตุศรีคุณ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านสักการะ พระธาตุนคร  พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวัน เสาร์ประดิษฐานอยู่ที่ วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2465 ภายในบรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ เงินบรรจุผอบไม้จันทร์แดง และของมีค่าต่างๆ

   

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน พระธาตุพนม พระธาตุแห่งนี้เป็นพระธาตุประจำคนเกิด "ปีวอก" และ "วันอาทิตย์"  ภายในพระธาตุได้บรรจุอุรังคธาตุ(กระดูกส่วนหน้าอก)ของพระพุทธเจ้า มีความศักดิ์สิทธิ์มากใครได้มาเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะมาเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง

 • 20.00

  ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1000 บาท
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าไกด์นำเที่ยวและพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ