บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

"ซันสมายด์" เราบริการท่องเที่ยวครบวงจร

บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
245-247 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
081-868-2002
จันทร์ - ศุกร ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
sunsmiletravel01@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ Package เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ในประเทศ Package เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน
6,499฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

เมืองปาย-สะพานพระวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2-ปายแคนยอน-ชมวิวเมืองปายที่วัดพระธาตุแม่เย็น-ถนนคนเดินปาย
ชมวิวทะเลหมอก-นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมืองที่วัดน้ำฮู้-เที่ยวหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน   สันติชล-ชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว
บ้านห้วยเสือเฒ่า-วัดพระธาตุดอยกองมู - สะพานไม้ซูตองเป้ ใส่บาตรยามเช้า-บ้านรักไทย-ปางอุ๋ง                   
วัดพระธาตุดอยคำ-ครูบาศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระสิงห์

SBT-009-505

แผนการเดินทาง

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารมาตรฐานทัวร์ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าพาหนะท้องถิ่นในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 400 บาท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ