บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

"ซันสมายด์" เราบริการท่องเที่ยวครบวงจร

บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
245-247 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
081-868-2002
จันทร์ - ศุกร ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
sunsmiletravel01@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ท่องเที่ยวทั่วไทย จังหวัดเชียงใหม่ 1 วัน

ทัวร์ในประเทศ ท่องเที่ยวทั่วไทย จังหวัดเชียงใหม่ 1 วัน
1,499฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน
 1. วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทันใจ)
 2. วัดพระธาตุดอยสุเทพ (รวมค่าขึ้น-ลงรถราง)
 3. วัดลอยเคราะห์
 4. วัดหมื่นล้าน
 5. วัดดวงดี
 6. วัดพันเตา
 7. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (กราบไหว้ศาลหลักเมืองเชียงใหม่)
 8. วัดหมื่นเงินกอง
 9. วัดดับภัย
SBT-009-498

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • ...

  รับคณะ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทันใจ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างเดินทางผ่านอนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แวะนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงค

 • กลางวัน

  รับประทานอาหาร “ เมนูข้าวซอย ”  อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ วัดลอยเคราห์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหมื่นล้าน เดินทางสู่ วัดดวงดี ท่านเดินทางสู่ วัดพันเตา เป็นวัดที่มีความสวยงาม นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (กราบไหว้ศาลหลักเมืองเชียงใหม่) เป็นวัดที่มีเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดหมื่นเงินกอง และปิดท้ายที่วัดดับภัย

 • ...

  ส่งคณะ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 500 บาท
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าทิปคนขับรถ แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

รายการทัวร์สามารถสลับ-ปรับเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการทางการเมือง สภาพการจราจร ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใด อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ