บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

"ซันสมายด์" เราบริการท่องเที่ยวครบวงจร

บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
245-247 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
081-868-2002
จันทร์ - ศุกร ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
sunsmiletravel01@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ กาญจนบุรี สังขละบุรี อีต่อง ปีล็อก 3 วัน 1

ทัวร์ในประเทศ กาญจนบุรี สังขละบุรี อีต่อง ปีล็อก 3 วัน 1
4,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

หมู่บ้านปิล็อก-เนินช้างศึก-เนินเสาธง-ช่องเขามิตรภาพ-เหมืองสมศักดิ์-น้ำตกจ๊อกกระดิ่น-สังขละบุรี-วัดวังก์วิเวการา
ล่องเรือชมโบสถ์จมน้ำ-สะพานมอญ - ตักบาตรชาวมอญ-ด่านเจดีย์สามองค์-วัดเสาร้อยต้น-วัดเจดีย์ทอง-ตลาดพญาตองซู
สะพานข้ามแม่น้ำแคว-มีนาคาเฟ่-วัดถ้ำเสือ

SBT-009-494

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี
 • 20.30

  คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดกาญจนบุรี (8 ท่านขึ้นไป คอนเฟิร์มเดินทาง)

 • 21.30

  ออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 หมู่บ้านปิล็อก-เนินช้างศึก-เนินเสาธง-ช่องเขามิตรภาพ-เหมืองสมศักดิ์-น้ำตกจ๊อกกระดิ่น-สังขละบุรี-วัดวังวิเวการาม-ล่องเรือชมโบสถ์จมน้ำ-สะพานมอญ
 • 05.00

  ถึง ณ หมู่บ้านปิล็อก อิสระทำภารกิจส่วนตัว

 • เช้า

  นำท่านเดินท่านไปชมทะเลหมอกและวิวมุมสูงที่ เนินช้างศึกหรือยอดดอยปิล๊อก จากนั้นนำท่านเดินไปชมวิวฝั่งพม่าในมุมสูงที่ เนินเสาธง ไทย-พม่า เป็นพื้นที่ยอดเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า นำท่านเดินทางถ่ายรูปชมวิวที่ ช่องเขามิตรภาพไทย-พม่า

 • 08.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปชิมเค้กอร่อยที่ เหมืองสมศักดิ์ บ้านป้าเกล็น ที่สร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย หลังจากนั้นเดินชม เหมืองเก่าปิล็อก สะพานเหมืองแร่ ระเบียงป้ายไม้ วัดพระธาตุเหมืองปิล็อก และน้ำตกจ็อกกระดิ่น

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในหมู่บ้านปิล็อก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.สังขละบุรี 

 • 16.00

  เดินทางถึง อ.สังขละบุรี นำท่านเดินทางไปยัง วัดวังก์วิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตมะ) ภายในงดงามไปด้วยด้วยศิลปะแบบมอญ จากนั้นนำท่านไปยัง เจดีย์พุทธคยา เป็นเจดีย์จำลอง มีขนาดเล็กกว่าเจดีย์พุทธคยาองค์จริงที่อินเดีย 

 • เย็น

  นำท่านล่องเรือชมโบสถ์และหอระฆังของเมืองบาดาล(โบสถ์จมน้ำ) จากนั้นนำท่านชมสะพานมอญหรือสะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็งในพม่า 

วันที่ 3 ตักบาตรชาวมอญ-ด่านเจดีย์สามองค์-วัดเสาร้อยต้น-วัดเจดีย์ทอง-ตลาดพญาตองซู-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-วัดถ้ำเสือ - มีนาคาเฟ่-กรุงเทพฯ
 • 05.30

  นำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวบ้าวชาวมอญ จากนั้นอิสระเที่ยวชมวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบฉบับชาวมอญตามอัธยาศัย

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางไปยัง ด่านเจดีย์สามองค์ เป็นเขตสิ้นสุดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า นำท่านสักการะสถานที่ศักดิ์ที่ชาวพุทธไม่ควรพลาด ณ วัดเสาร้อยต้น ต่อด้วยนำท่านสักการะ วัดเจดีย์ทองหรือวัดทองคำ ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถขับรถขึ้นไปถึงบริเวณเจดีย์ได้ องค์เจดีย์มีขนาดไม่ใหญ่มาก

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองกาญจนบุรี เที่ยวชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 จากนั้นนำท่านไปยัง วัดถ้ำเสือ ไฮไลท์ของวัดถ้ำเสือแห่งนี้คือ หลวงพ่อชินประทานพร นำท่านแวะถ่ายรูปกับคาเฟ่สุดชิค บรรยากาศสุดชิล ริมทุ่งนาหลังวัดถ้ำเสือ คือ ร้านมีนาคาเฟ่

 • เย็น

  นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

 • 21.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย การที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 500 บาท
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าไกด์นำเที่ยวและพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

รายการทัวร์สามารถสลับ-ปรับเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการทางการเมือง สภาพการจราจร ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใด อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ