บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

"ซันสมายด์" เราบริการท่องเที่ยวครบวงจร

บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
245-247 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
081-868-2002
จันทร์ - ศุกร ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
sunsmiletravel01@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์สุดฮิป_ทริปสุดชิลล์@เกาะช้าง-ตราด 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์สุดฮิป_ทริปสุดชิลล์@เกาะช้าง-ตราด 3 วัน 2 คืน
6,990฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

เกาะช้าง - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะกระ เกาะรัง  –  ดำน้ำดูปะการัง - ศาลกรมหลวงชุมพร –แหลมงอบ -  ช้อปปิ้งของฝากเมืองจันทบุรี

SBT-152-485

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ตราด – เกาะช้าง
 • 06.00

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์ (กรณีกรุ๊ปเหมา เจ้าหน้าที่ไปรับถึงหน้าบ้านท่าน) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวย ความสะดวก ติดแท็กผูกกระเป๋า พร้อม บริการเครื่องดื่ม ให้ทุกท่านได้สดชื่น ก่อนออกเดินทาง

 • 07.00

  พร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดตราด “เที่ยว FIN ปลอดภัย สไตล์ New Normal” โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มาตฐาน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ทุกวัน ระหว่างเดินทาง บริการท่านด้วย อาหารกล่อง พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารมัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวเสวยซีฟู๊ด

 • บ่าย

  นำท่านลงเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติลำใหญ่ความปลอดภัยสูง เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามของท้องทะเลตะวันออก ใช้เวลานั่งเรือ 30 นาที คณะเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง นำท่านขึ้น รถตู้ปรับอากาศ คณะเดินทางถึงที่พัก 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะกระ เกาะรัง – ดำน้ำดูปะการัง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำคณะเดินทางสู่หมู่บ้านประมงบางเบ้า เพื่อนำคณะลงเรือท่องเที่ยวสู่ เกาะยักษ์ใหญ่ ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของปะการัง พร้อมฝูงปลาการ์ตูนมากมายเป็นจุดที่ 1 ก่อนเดินทางสู่จุดที่ 2  “หาดศาลเจ้า” @เกาะรัง

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวันบนเรือ หลังจากนั้นจะลงไปว่ายน้ำ หรือเดินเล่นที่ชายหาด จากจุดนี้คุณสามารถว่ายน้ำไปดำน้ำดูปะการังจุดที่ 3 @เกาะมะปริง ได้ จุดดำน้ำจุดนี้ จุดเด่นอยู่ที่ดอกไม้ทะเลสีสันสวยงาม ก่อนนำคณะเดินทางสู่จุดที่ 4 @เกาะยักษ์เล็ก  จุดดำน้ำที่สวยที่สุด อิสระดำน้ำดูปะการังหลากพันธ์ พร้อมเหล่าปลาการ์ตูนสีสันสวยงามแปลกตา สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่จุดที่ 5  “ตกปลาเกาะคลุ้ม” จุดนี้สมาชิกจะได้ตกปลากันส่วนปลาที่ได้มาจะทำให้ทานกันบนเรือเลย ก่อนเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ศาลกรมหลวงชุมพร –แหลมงอบ - ช้อปปิ้งของฝากเมืองจันทบุรี – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก คณะพร้อมกันบริเวณล้อบบี้ของที่พักเพื่อ CHECK OUT คืนกุญแจห้องพัก นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวสับปะรด เพื่อลงเรือเฟอร์รี่กลับสู่ฝั่งอ่าวธรรมชาติ จ.ตราด คณะเดินทางถึงฝั่ง ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ รถโค้ชปรับอากาศรอรับ ก่อนนำคณะเดินทางสู่ หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์  อิสระให้ท่านสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางสู่ย่านโรงงานอาหารทะเลแห้ง ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมงอบ

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารริมทะเลซีฟู๊ด

 • 18.00

  นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อผลไม้ตามฤดูกาล และของฝากพื้นเมือง ณ ร้านต้นตำหรับ และตลาดเนินสูง อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรมระบุ
 • ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน กรณีพัก 3 ท่าน เตียงเสริมที่ได้อาจจะมีขนาดเล็กกว่าเตียงปรกติ โดยแต่ละโรงแรมมีขนาดไม่เหมือนกัน )
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์* (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ปัญหาสุขภาพ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ