บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

"ซันสมายด์" เราบริการท่องเที่ยวครบวงจร

บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
245-247 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
081-868-2002
จันทร์ - ศุกร ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
sunsmiletravel01@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์สุดฮิป ทริปสุดชิลล์ เกาะสมุย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์สุดฮิป ทริปสุดชิลล์ เกาะสมุย 4 วัน 3 คืน
7,490฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

มหาชัย – เพชรบุรี – ชุมพร – สุราษฎร์ธานี – เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตา หินยาย – น้ำตกหน้าเมือง – หลวงพ่อแดง 
หมู่เกาะอ่างทอง ดำน้ำดูปะการัง– เกาะวัวตาหลับ – เกาะแม่เกาะ – ทะเลใน – เกาะสมุย – สุราษฎร์ - ชุมพร - ประจวบ ฯ

SBT-152-483

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - มหาชัย – เพชรบุรี – ชุมพร – สุราษฎร์ธานี
 • 19.00

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์ (กรณีกรุ๊ปเหมา เจ้าหน้าที่ไปรับถึงหน้าบ้านท่าน)  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวย ความสะดวกติดแท็กผูกกระเป๋า พร้อม บริการเครื่องดื่ม ให้ทุกท่านได้สดชื่น ก่อนออกเดินทาง

 • 20.00

  พร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดสุราษฎร์ฯ “เที่ยว FIN ปลอดภัย สไตล์ New Normal” โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มาตฐาน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ทุกวัน
  บริการอาหารกล่องบนรถ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ ลูกอม + ขนมขบเคี้ยว

วันที่ 2 เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตา หินยาย – น้ำตกหน้าเมือง – หลวงพ่อแดง
 • 06.00

  เดินทางถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว ก่อนนำคณะเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือดอนสัก คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ดอนสัก นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ลำใหญ่เดินทางผ่านท้องทะเลสีครามของอ่าวไทย
  เพลินเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ของเกาะเล็ก เกาะน้อยต่าง ๆ มากมายระหว่างทาง คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ เฟอร์รี่ เกาะสมุย

 • กลางวัน

  บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารครัวเสวย

 • บ่าย

  นำคณะท่านผู้มีเกียรติเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะสมุยผ่านชมบ่อผุดสัมผัสชีวิตชาวเกาะ พระใหญ่เกาะฟาน เพื่อความเป็นสิริมงคลนำท่านสู่ จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของ หาดเฉวง นำท่านเข้าชม น้ำตกหน้าเมือง แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาว เกาะสมุย  ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “ ตลาดหน้าทอน “ เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารท่าเรือซีฟู๊ด  หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ ที่พัก  Ibis Hotels 3* หรือเทียบเท่า   อิสระพักผ่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 หมู่เกาะอ่างทอง ดำน้ำดูปะการัง– เกาะวัวตาหลับ – เกาะแม่เกาะ – ทะเลใน
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะท่านผู้มีเกียรติท่องทะเลอ่าวไทย โดยเรือทัศนาจรลำใหญ่ความปลอดภัยสูงสู่ “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง” ผ่านหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่กลางทะเลราวกับสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างสวยงาม

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวันบนเรือ

 • บ่าย

  นำคณะท่านชม ปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่เกาะ แม่เกาะ พักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของธรรมชาติได้ ดำน้ำดูปะการังหลากหลายชนิดและฝูงปลาหลากสีสัน  ( ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ )สมควรแก่เวลานำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของเกาะเล็ก ๆ กลางอ่าวไทย ได้เวลาอำลาสู่  เกาะสมุย ด้วยความประทับใจ นำคณะเดินทางถึงฝั่งเกาะสมุย และนำคณะเดินทางกลับสู่ ที่พัก  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  หลังท่านรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก  Ibis Hotels 3* หรือเทียบเท่า   อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 เกาะสมุย – สุราษฎร์ - ชุมพร - ประจวบ ฯ - เพชรบุรี – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม คณะพร้อมกัน ณ ล็อบบี้ Ibis Hotels 3* หรือเทียบเท่า Check Out นำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบ เรือเฟอร์รี่เกาะสมุย นำท่านลงเรือ เดินทางสู่ท่าเทียบเรือดอนสัก คณะเดินทางถึง ท่าเทียบเรือดอนสัก  นำคณะเดินทางสู่  ปากน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวตาปีซีฟู๊ด

 • บ่าย

  นำคณะเดินทาง ผ่านชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารชมวิวซีฟู้ด อ.หัวหิน  หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 21.00

  คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรมระบุ
 • ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน กรณีพัก 3 ท่าน เตียงเสริมที่ได้อาจจะมีขนาดเล็กกว่าเตียงปกติ โดยแต่ละโรงแรมมีขนาดไม่เหมือนกัน )
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์* (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ปัญหาสุขภาพ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ตลอดการเดินทาง ***

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ