บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

"ซันสมายด์" เราบริการท่องเที่ยวครบวงจร

บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
245-247 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
081-868-2002
จันทร์ - ศุกร ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
sunsmiletravel01@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ กินดีอยู่ดี มีคนดูแล เกาะกระแส พัทยา – เกาะล้าน 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ กินดีอยู่ดี มีคนดูแล เกาะกระแส พัทยา – เกาะล้าน 2 วัน 1 คืน
2,990฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • แหลมบารีฮาย
 • เกาะล้าน
 • คาบาเร่ต์โชว์
 • สวนไทย พัทยา
 • สุริยาแลน
SBT-152-466

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - แหลมบารีฮาย - เกาะล้าน – คาบาเร่ต์โชว์
 • 06.30

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์ (กรณีกรุ๊ปเหมา เจ้าหน้าที่ไปรับถึงหน้าบ้านท่าน)  โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวย ความสะดวก ติดแท็กผูกกระเป๋า พร้อม บริการเครื่องดื่ม ให้ทุกท่านได้สดชื่น ก่อนออกเดินทาง

 • 07.00

  พร้อมออกเดินทางสู่ พัทยา จังหวัดชลบุรี  “เที่ยว FIN ปลอดภัย สไตล์ New Normal” โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มาตฐาน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ทุกวัน

 • 10.30

  นำคณะเดินทางถึงจุดนัดพบ..ท่าเทียบเรือแหลมบารีฮาย นำสมาชิกลงเรือ เดินทางสู่ท่าเทียบเรือแสม เกาะล้าน

 • 11.45

  นำคณะถึงท่าเทียบเรือ หาดแสม ฝั่งเกาะล้าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที นำคณะเดินทางสู่ร้านอาหารกลางวัน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวันด้วยเมนู  ณ อนันต์ซีฟู้ด

 • บ่าย

  หลังอาหารให้ทุกท่านได้มีเวลาเล่นน้ำที่ ชายหาด หรือกิจกรรมทางน้ำต่าง ๆ อาทิเช่น บานาน่าโบ๊ท เจ็ทสกี เป็นต้น อิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบารีฮาย

 • 15.00

  นำคณะลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบารีฮาย พัทยา

 • 16.15

  นำคณะเดินทางถึง ท่าเทียบเรือ แหลมบารีฮาย นำท่านขึ้นรถโค๊ชคันเดิมเดินทางสู่ ที่พัก

 • 16.30

  นำคณะเดินทางถึง LK Celestite 4* หรือเทียบเท่า รับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องทำภารกิจส่วนตัว ก่อนเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ

 • 17.30

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารส้มปั้น  พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์

 • 19.00

  สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 สวนไทย พัทยา – สุริยาแลนด์ – ของฝากบัวตอง – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  อาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ ABF

 • 08.30

  นำคณะพร้อมกันที่ ล็อบบี้ของโรงแรม Check Out คืนกุญแจห้องพัก ก่อนนำท่านเดินทางสู่ สวนไทย พัทยา อาณาจักรแห่งความเป็นไทย ที่ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการท่องเที่ยวและ เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี  วีถีชีวิต อันงดงามและทรงคุณค่าของชาวไทยทั่วทั้ง ๖ ภาค

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวันด้วยเมนู  ขันโตกบุฟเฟต์พร้อมรับชมการแสดง ณ สวนไทย

 • บริการอาหารกลางวันด้วยเมนู ขันโตกบุฟเฟต์พร้อมรับชมการแสดง ณ สวนไทย บ่าย

  ฟรี : เครื่องแต่งกายชุดไทย STANDARD นั่งช้างชมสวน, นั่งรถม้าลาปาง, ล่องเรือโบราณ, นั่งรถชมทัศนียภาพ, ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรมวิถีไทย

 • 14.30

  นำท่านเดินทางสู่ สุริยาแลนด์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่ารวมของแปลกแหวกแนวของหลุดโลก ทั้งของใหม่ของเก่าแนววินเทจ  และของสะสมโบราณที่หาชมได้ยาก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อ

 • 15.30

  นำคณะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา  ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก   ที่ร้านบัวตอง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่กรุงเทพมหานคร

 • 18.00

  คณะเดินทางถึง ภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรมระบุ
 • ค่าทีพัก 1 คืน (พักห้องละ 2ท่าน กรณีพัก 3 ท่าน เตียงเสริมที่ได้อาจจะมีขนาดเล็กกว่าเตียงปกติ โดยแต่ละโรงแรมมีขนาดไม่เหมือนกัน)
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์* (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ปัญหาสุขภาพ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท ตลอดการเดินทาง ***

โปรแกรมทัวร์แนะนำ